Saturday, November 5, 2016

Bài diễn văn đi vào Lịch Sử Của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trong Ngày Quân Lực VNCH 1973, như lời tiên tri đã và đang xảy ra tại VN.

" ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓIHÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM "

--o0o--

Thống Tướng Westmoreland xin lỗi các Cựu Quân Nhân QLVNCH.
“Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời  cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng minh của chúng ta.”
“Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn Cựu Quân Nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn!”
(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize  to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you  guys.)
General William C. Westmoreland

VIẾT CHO NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6: NÀY BAO HÙNG BINH TIẾN LÊN !

No comments:

Post a Comment