Tuesday, February 23, 2016

Sự Thật Về Hồ Chí Minh toàn tập

Phim toàn tập về "Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời tình ái của Bác Hồ". The Truth about Ho Chi Minh or Uncle Hồ: Vietnamese Communist Devil, Mass Murderer of Vietnamese people.  Xin cùng tiếp tay phổ biến rộng rãi để người dân Việt Nam biết chính xác hơn về cuộc đời lịch sử của "Bác". Sự Thật trần truồng về "Cha Già Dân Tộc Hồ Chí Minh". ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN - HÈN VỚI GIẶC - ÁC VỚI DÂN !!! 

Ảnh Thu Nhỏ
Ảnh Thu Nhỏ

Ảnh Thu Nhỏ

No comments:

Post a Comment